Inventarisatie mba's bij bedrijven

De Omgevingsdienst van Friesland, de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) wil de milieubelastende activiteiten (hierna: mba) bij bedrijven in de omgeving inventariseren. FUMO vroeg Digitale Checklisten om samen handige checklisten te maken. Ben je benieuwd wat een milieubelastende activiteit is, hoe wij samenwerkten met FUMO en welk resultaat dat opleverde? Lees dan verder!

DC - iPad Druk op de knop png

Van inrichting naar milieubelastende activiteit Om zich goed voor te bereiden op de Omgevingswet (Ow) inventariseert de FUMO de milieubelastende activiteiten in de regio. Dit is nodig omdat de Ow niet meer kijkt naar bedrijven (inrichtingen) maar naar de losse activiteiten die binnen een inrichting plaatsvinden.

Met de inwerkingtreding van de Ow verdwijnt het begrip inrichting zoals we dat nu kennen onder de Wet milieubeheer (Wm). De formulering van het begrip inrichting staat in artikel 1.1 lid 1 Wm en luidt als volgt: elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht

In de bijlage bij artikel 1.1 stelt de Ow over het begrip "milieubelastende activiteit" (MBA) het volgende: activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken, niet zijnde een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk of een wateronttrekkingsactiviteit

Waarom kiest de wetgever voor het begrip mba en niet voor het bekende begrip inrichting? Het huidige milieurecht kent verschillende regels voor milieu die soms betrekking hebben op de inrichting en soms op andere activiteiten. Als de wetgever het begrip inrichting zou aanhouden onder het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht, moeten twee begrippen gehanteerd worden: één voor inrichtingen en één voor activiteiten die niet vallen onder inrichtingen. Daarom bevat het nieuwe stelsel één begrip, namelijk de mba. Hiervoor speelden de volgende afwegingen een rol:

  • Het begrip inrichting is onbruikbaar bij activiteiten die buiten de inrichting plaatsvinden zoals het storten of verbranden van afvalstoffen buiten inrichtingen;
  • Het is niet altijd nodig om regels even breed te laten gelden als bij het inrichtingenbegrip. Zo is er bijvoorbeeld altijd sprake van een inrichting als er een opslagtank met meer dan 1.000 liter diesel aanwezig was. Als de dieseltank in een kantoorgebouw of bejaardentehuis stond opgesteld, viel daarmee al snel het hele gebouw onder de milieuregels.

Templates FUMO Dennis Kamstra (Projectondersteuner inrichtingenbestand) houdt zich onder andere bezig met een werkinstructie voor het in kaart brengen van mba’s per bedrijf. Naar aanleiding van zo’n werkinstructie voerden Dennis, Albert Oost Lievense (Relations manager Digitale Checklisten) en Loraine Makatita (Juridisch contentmanager Digitale Checklisten) regelmatig overleggen over de samenstelling van de FUMO - Inventarisatie templates. Dennis mailde per bedrijfstak een indeling met mba’s in een excel bestand, in totaal 22 bestanden. Per bedrijfstak maakte Loraine een template en voegde daaraan de betreffende mba’s toe. De templates bestaan uit vragenbomen die het gebruik eenvoudig en overzichtelijk maken. Daarnaast voegde Dennis een korte inleiding per mba toe. De inleiding bevat algemene informatie over een mba. Na de keuze voor een mba, toont de template vragen over een vergunning- en meldingsplicht, alsook vragen over gegevens en bescheiden. Een aantal mba's bevatten een vragenboom die verwijzen naar de afdeling externe veiligheid. Zo wordt duidelijk wanneer de expertise van externe veiligheid ingezet moet worden.

Meer informatie__ Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.