Landelijke checklisten Bodem zijn beschikbaar

Omgevingsdienst Nederland stelde checklisten op om de controles voor bodem landelijk in te richten. Benieuwd welke nieuwe checklisten voor jou klaar staan? Lees het hieronder.

art-close-up-ecology-886521

Hoe zijn de bodem-checklisten tot stand gekomen?

De bodem-checklisten zijn ontwikkeld in SIKB-verband. SIKB is bij de totstandkoming van de bodem-checklisten betrokken als netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfsleven samen praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen maken voor bodem, water, archeologie, bodembescherming en datastandaarden. Voor de ontwikkeling van de checklisten werd een werkgroep samengesteld bestaande uit bodemtoezichthouders van omgevingsdiensten, gemeenten, waterschappen, politie en IL&T. Annelies de Graaf van SIKB vertelt ons: "We zijn begonnen met verzamelen van bestaande controlelijsten bij diverse organisaties. Op basis daarvan is de werkgroep tot een selectie van controlepunten gekomen. Het streven was om de lijsten wel behapbaar te houden. Daarom zijn niet alle detailvoorschriften opgenomen, maar alleen concluderende vragen." De vernieuwde checklisten dragen zo bij aan efficiënt bodemtoezicht door de kortere checklisten met praktische en duidelijk geformuleerde checklistvragen.

Uniformiteit en eenduidigheid

De nieuwe landelijke checklisten vormen een basis voor toezicht en handhaving in de gehele keten. Wij vroegen Annelies waarom er behoefte was aan landelijke checklisten en welk doel nagestreefd wordt. Zij vertelt: "Het streefbeeld is dat alle bevoegde gezagen overtredingen voor bodem op uniforme manier digitaal registreren, en op termijn ook met elkaar uitwisselen, met behulp van de landelijke controlelijsten. Op dit moment werkt maar een deel van de toezichthoudende organisaties (omgevingsdiensten, provincies, gemeenten) met een zelf ontwikkelde controlelijst. Bij deze organisaties vindt er meestal geen registratie van de overtredingen plaats. Er is dus geen uniforme werkwijze en er is geen inzicht in de overtredingen en overtreders."

De nieuwe landelijke checklisten dragen dus bij aan uniformiteit en eenduidigheid voor alle bevoegde gezagen binnen de bodemketen. De checklisten zijn bedoeld om het risicogericht bodemtoezicht te verbeteren en dragen hier op twee manieren aan bij:

  • Bevoegde gezagen kunnen intensiever toezicht uitvoeren op signaleringen van bedrijven en overheden waarbij overtredingen zijn geconstateerd.

  • Data die beschikbaar komt kan structureel geanalyseerd worden zodat duidelijk wordt waar in de keten welke overtredingen plaatsvinden en wat het milieuhygiënisch risico daarbij is. Zulke data-analyses dragen bij aan de wijze waarop het bevoegd gezag gericht zijn toezichtstrategie kan opstellen. Daarmee kan de beschikbare toezichtscapaciteit daar ingezet worden waar de kans op milieuschade door afwijking van de regels het grootst is.

Hoe verder

Annelies: "We hopen dat alle omgevingsdiensten en de gemeenten en provincies die zelf toezicht op het Bbk en het BUS uitvoeren met de controlelijsten aan de slag gaan. Als daarbij verbeterpunten worden gevonden, horen we die graag. In overleg met de werkgroep kunnen de controlelijsten dan verbeterd worden. Als blijkt dat het werken met de controlelijsten breed wordt opgepikt, zullen we in 2020 een ‘update’ hiervan voorbereiden, die aansluit op de nieuwe regels voor ontgraven, saneren en toepassen van grond en baggerspecie in de Omgevingswetgeving."

Nieuwe checklisten staan klaar

Afgelopen week zetten wij de puntjes op de i en legden wij de laatste hand aan het invoeren van de checklisten. Wij delen graag mee dat de landelijke checklisten vanaf heden beschikbaar zijn voor alle omgevingsdiensten.

De volgende checklisten staan klaar voor gebruik in Digitale Checklisten:

  • Landelijke checklist Besluit Bodemkwaliteit
  • Landelijke checklist BUS
  • Landelijke checklist Mobiele Puinbrekers

Vragen?

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.