Mogelijk uitstel inwerkingtreding Omgevingswet

1 november jl. liet de voorzitter van de vaste commissie IWO uit de Eerste Kamer in een brief aan de Minister voor Milieu en Wonen blijken meer tijd nodig te hebben 'voor extra inbrengmomenten voor het stellen van aanvullende vragen en voor het zo nodig raadplegen van deskundigen en veldpartijen.' De complexiteit van de stelselherziening roept de vraag op of de voorgenomen inwerkingtreding van de wet nog wel per 1 januari 2021 kan plaatsvinden.

writing-1149962 1920 jpg

Tijdpad stelselherziening

In de brief geeft de vaste commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) aan de focus te leggen op de kwaliteit van de wetgeving, het realiseren van een zorgvuldig invoeringstraject en de werking in de uitvoeringspraktijk. Om dit te kunnen waarborgen is het volgende besloten:

  • de inbrengdatum voor het nader voorlopig verslag t.a.v. het wetsvoorstel Invoeringsbesluit wordt verplaatst van 5 naar 19 november
  • de inbrengdatum voor schriftelijk overleg over het voorgehangen Invoeringsbesluit wordt verplaatst van 5 naar 19 november. Hierbij werd overigens opgemerkt dat de mogelijkheid niet wordt uitgesloten dat ook de behandeling van andere onderdelen meer tijd gaat kosten dan voorgenomen.
  • ten aanzien van de aanvullingssporen geluid en bodem zal de commissie IWO zich verdiepen tot op detailniveau

Tevens werd in de brief aangegeven dat de plenaire behandeling van de Aanvullingswet bodem en -geluid en de Invoeringswet (inclusief ontwerpbesluiten) mogelijk niet in 2019 kan worden afgerond.

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) vormt een belangrijk onderdeel van de stelselherziening. Om deze per 1 januari 2021 in werking te laten treden, is systeemtechnische- en juridische stabiliteit vereist. Ten aanzien van de technische stabiliteit wordt in de brief aangegeven dat hier pas op z'n vroegst in het eerste kwartaal van 2020 duidelijkheid over zal ontstaan.

Oefenjaar

Vooraf was afgesproken dat 2020 zou dienen als oefenjaar waarbij overheden de tijd zouden krijgen om te experimenteren met de Omgevingswet. Vanwege de confrontatie met de complexiteit van de stelselherziening, blijkt uit de brief van de Eerste Kamer onduidelijkheid te bestaan over of de aansluitende overheden in werkelijkheid beschikking zullen krijgen over een volwaardig oefenjaar. Er lijkt gesproken te worden over uitstel van (onderdelen van) de Omgevingswet.

Reactie minister

De minister voor Milieu en Wonen verzoekt de Eerste Kamer vast te houden aan het eerder voorgenomen tijdspad.

Afhankelijk van hoe ver in de tijd de behandeling in uw Kamer plaatsvindt, kan dit serieuze gevolgen hebben voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet met een groot risico op uitstel van de inwerkingtredingsdatum.

Wanneer het verantwoord blijkt te zijn om de Omgevingswet op 1 januari 2021 inwerking te laten treden, zal de minister medio 2020 het Koninklijk Besluit over de inwerkingtreding voorleggen.

Vragen

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.