Verklaring van geen bedenkingen gaat weg

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet verandert er veel. Dit artikel bespreekt de afschaffing van de verklaring van geen bedenkingen.

approval-correct-diverse-1282270

Huidige situatie

Een verklaring van geen bedenkingen is een instemming van een ander bestuursorgaan voor het verlenen van de omgevingsvergunning (artikel 2.27 van de Wabo). Het bevoegd gezag kan zonder de verklaring van geen bedenkingen de omgevingsvergunning niet verlenen. In paragraaf 6.2 van het Besluit omgevingsrecht staan de omstandigheden waarin een verklaring van geen bedenkingen nodig is. Denk bijvoorbeeld aan het afwijken van planologische regels, zoals de buitenplanse afwijking van een bestemmingsplan, beheersverordening of inpassingsplan (artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht).

Nieuwe situatie

De verklaring van geen bedenkingen verdwijnt met de komst van de Omgevingswet. In de nieuwe situatie komt er een andere constructie. In dat geval zijn er twee soorten adviezen, namelijk regulier advies (artikel 16.15 en 16.15a Omgevingswet) en advies met instemming (artikel 16.16 Omgevingswet). Daaropvolgend staat er in hoofdstuk 4 van het Omgevingsbesluit welke bestuursorganen advies en advies met instemming mogen verlenen. De specifieke deskundigheid van het bestuursorgaan en de belangen die zij behartigen zijn daarbij belangrijk.

Het advies met instemming komt in plaats van de verklaring van geen bedenkingen. Advies met instemming geldt voor situaties waar een zwaardere betrokkenheid van een ander bestuursorgaan gewenst is. Een bestuursorgaan dat advies uitbrengt, moet instemmen met de vergunning die het bevoegd gezag wil verlenen. Als het betrokken bestuursorgaan de instemming weigert, moet het bevoegd gezag de aangevraagde vergunning (gedeeltelijk) weigeren. Afwijking van het advies is dus niet mogelijk. In sommige gevallen krijgt het bestuursorgaan enkel het adviesrecht. Het bevoegd gezag is dan verplicht om advies te vragen, maar kan daar gemotiveerd van afwijken.

Praktijk

Advies en advies met instemming worden niet gezien als bestuurlijk toezicht. Hier draait het om bestuurlijke samenwerking. Het moet uiteindelijk de regionale samenwerking op het gebied van projectbesluit, vergunningverlening en handhaving bevorderen. Daarnaast verkort de beslistermijn ten opzichte van het huidige regime. Bij een procedure met een buitenplanse afwijking staat momenteel een half jaar. Met de Omgevingswet gaat dat sneller. Op grond van artikel 16.64 van de Omgevingswet wordt de beslistermijn in de meeste omstandigheden acht weken, eventueel te verlengen met zes weken.

Wat doet Digitale Checklisten ermee?

Deze wijzigingen hebben wij doorgevoerd in de basisbrieven. Hiermee is iedere brief gekoppeld aan de juiste wetsartikelen en toelichting. De basisbrieven zijn onderdeel van de brievenmodule. Het vergemakkelijkt het proces rondom de vergunningverlening. Wil je meer weten over de brievenmodule? Lees “Verloop brievenmodule van het begin tot het eind”.

Vragen

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.