Omgevingswet en vergunningvrij bouwen

Ook binnen de Omgevingswet is het mogelijk om vergunningvrij te bouwen. Het bouwwerk dient dan te voldoen aan de criteria van bouwbesluittoetsvrije bouwwerken en moet bovendien vallen binnen de categorie vergunningvrije gevallen omgevingsplanactiviteiten met betrekking tot bouwwerken.

architect-architecture-black-and-white-1537008

Vergunningstelsel Omgevingswet

Het vergunningstelsel Omgevingswet is onderverdeeld in twee categorieën; de zogenaamde knip. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een bouwactiviteit en een omgevingsplanactiviteit. De bouwactiviteit wordt veelal omschreven als de technische variant, waarbij wordt gekeken naar de bouwtechnische kwaliteit. De omgevingsplanactiviteit is de niet-technische variant waarbij de planologische en esthetische aspecten van een bouwwerk centraal staan. Uit lid 2 van artikel 5.1 (ontwerp) Omgevingswet blijkt dat voor de vaststelling of een vergunning is vereist, zowel de bouw- als de omgevingsactiviteit moet worden getoetst.

Bouwtechnische kwaliteit

Voor bouwactiviteiten bestaat een landelijk uniforme regeling om te achterhalen of sprake is van een vergunningsplicht: het Besluit bouwwerken leefomgeving (hierna: Bbl). In uitzondering op de vergunningsplicht van artikel 5.1 (ontwerp) Omgevingswet, zijn in het Bbl bouwwerken aangewezen waarvoor deze plicht niet geldt. Deze bouwwerken met aanvullende eisen zijn opgesomd in artikel 2.15d Bbl en hiervoor geldt dat er geen technische vergunning is vereist. Dit wil echter niet zeggen dat sprake is van een vergunningvrij bouwwerk; hiervoor dient ook de omgevingsplanactiviteit vergunningvrij te zijn.

Ruimtelijke ordening

De regeling met betrekking tot de omgevingsplanactiviteit is voor een deel ook landelijk uniform geregeld in het Bbl. In artikel 2.15f staan activiteiten waarvoor geen ruimtelijke vergunning is vereist. Gemeentelijk kunnen er echter aanvullende eisen zijn gesteld aan de planologische en esthetische aspecten van bouwwerken. Daarom moet bij het toetsen van de omgevingsplanactiviteit ook worden gekeken naar de ruimtelijke eisen uit het lokale omgevingsplan.

Geen vergunningsplicht

Om geheel vergunningvrij te bouwen, moet het bouwwerk dus zowel buiten de vergunningsplicht van de bouwactiviteit als de omgevingsactiviteit vallen. De contentmanagers van Digitale Checklisten zijn bezig met het ontwikkelen van de module Omgevingswet. Met de zogenaamde Omgevingsplanner zet u lokale regels om in slimme vragen en vragenbomen en publiceert deze regels op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Daarnaast bevat de module Omgevingswet checklisten waarbij snel kan worden vastgesteld of een vergunning is vereist. Het bevoegd gezag wordt ondersteund gedurende het volledige vergunningsproces door het gebruiken van de toepasbare regels uit het DSO-LV ten behoeve van het inhoudelijk behandelen van een vergunning. Zo stelden wij basisbrieven op voor de reguliere en uitgebreide procedure en heeft u met één druk op de knop de juiste brief. Benieuwd hoe Digitale Checklisten zich verder voorbereid op nieuwe ontwikkelingen binnen het bouwrecht? Lees hier wat Digitale Checklisten doet met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Vragen

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.